Javni oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Priboj putem prikupljanja ponuda

Na osnovu člana 2. Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini („Službeni list Opštine Priboj“, broj 2/2017) i rešenja predsednika Opštine Priboj 04/2 broj: 46-3/2019 od 27.12.2019. godine, Opština Priboj objavljuje JAVNI OGLAS o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Priboj putem prikupljanja ponuda.

PREDMET OTUĐENjA:

Predmet otuđenja je nepokretnost u javnoj svojini Opštine Priboj, upisana u listu nepokretnosti broj 224 KO Bučje sa obimom udela 1/1, kao ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište – zemljište u građevinskom području, i to:

 • katastarska parcela 2407/2 površine 1723 m2.
 • Katastarska pacela se prema Prostornom planu Opštine Priboj
 • Urbanističkom projektu, nalazi u građevinskom području, namena verski objekti – Srpska pravoslavna crkva.

NAČIN OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI:
Otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine sprovešće se prikupljanjem pismenih ponuda.

POČETNA CENA OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI:
Početni iznos cene za katastarsku parcelu 2407/2 KO Bučje po kojoj se otuđuje iz javne svojine, iznosi 240,00 dinara po m2, što za ukupnu površinu od 1723 m2 iznosi 413.520,00 dinara.

USLOVI OGLASA:

 • Katasatrska parcela se otuđuje u viđenom stanju.
 • Lice kome se zemljište otuđuje snosi troškove poreza na prenos apsolutnih prava i overe ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta.
 • Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.
 • Osnovni kriterijum i izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena u postupku prikupljanja ponuda. Cena za otuđenje zemljišta u ponudi mora biti precizno određena i ne može biti niža od početne cene u oglasu. (Ponude koje sadrže „nudim 10,00 dinara po m2 više od drugih ponuđača“ i sl. izraze smatraće se neispravnim i biće odbačene). Cena se mora izraziti za ponuđenu lokaciju.
 • Lice kome se zemljište otuđuje dužno je da u roku od 30 od dana donošenja rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta, zaključi sa Opštinom Priboj ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta.
 • Iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine plaća se odjednom u celosti, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju.
 • Ukoliko lice kome se zemljište otuđuje ne plati cenu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta, odustane od otuđenja posle izvršenog plaćanja cene, a pre zaključenja ugovora o otuđenju ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju, pokrenuće se postupak poništaja rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta.
 • Učesnici u postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom koji nisu uspeli u postupku, imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 5 dana.
 • Učesniku kome se otuđi zemljište iz javne svojine, garantni iznos se zaračunava u iznos cene za otuđenje zemljišta.
 • Učesnik kome je otuđeno zemljište iz javne svojine, a iz bilo kog razloga odustane od gradnje na otuđenom zemljištu, garantni iznos se ne vraća.
 • Prijave za prikupljanje ponuda javnim oglasom za navedene katastarske parcele primaće se najkasnije do 13.03.2020. godine do 12,00 časova, u prostorijama Opštinske uprave Priboj, ulica 12. januara broj 108, Priboj.
 • Prijava preduzetnika i pravnog lica sadrži: naziv odnosno poslovno ime, poreski identifikacioni broj, matični broj, sediše, broj telefona, potpis ovlašćenog lica.
 • Prijava fizičkog lica sadrži: ime i prezime, jedinstveni matični broj, građana, broj lične karte, adresu stanovanja i broj telefona.
 • Uz prijavu se dostavlja i: dokaz o plaćenom garantnom iznosu, u visini od 20% od početne cene; uredno ovlašćenje za zastupanje; fotokopija lične karte za fizička lica i rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar.
 • Nepotpune i neblagovremene prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve isprave i podatke koji su predviđeni ovim oglasom ili su podaci dati suprotno objavljenim uslovima, neće biti uzete u razmatranje.
 • Otvaranju ponuda dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje poseduje uredno ovlašćenje za zastupanje (specijalna i overena punomoć).

Garantni iznos se uplaćuje na tekući račun Budžeta opštine Priboj broj: 840-745151843-03, model 97, poziv na broj 43-083, sa naznakom „ZA OGLAS“.

Prijave na oglas sa ponudom cene podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Danas“. Prijava mora da sadrži izjavu o prihvatanju ostalih uslova iz oglasa i kopiju isprave o uplati depozita.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Opštinska uprava Priboj, ul. 12. januara 108, 31330 Priboj, sa naznakom: „Ne otvarati – Prijava na oglas za otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine“. Prijave se mogu dostaviti poštom ili preko pisarnice svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 časova i poslednjeg dana isticanja roka za predaju prijava u vremenu od 07.00 do 12.00 časova.

Otvaranje ponuda izvršiće Komisija za sprovođenje postupka otuđenja građevinskog zemljišta u prisustvu zainteresovanih lica dana 16.03.2020. godine u zgradi Opštinske uprave Priboj, u sali za venčanja u 12,10 časova.
Bliža obaveštenja o detaljima mogu se dobiti svakog radnog dana od 9,00 – 14,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Priboj ili na telefon broj 033/2452-341, lokal 119.

Pribojski Portal